top of page

IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

Uporabnik lahko v primeru, da potrebuje dodatne informacije o delovanju spletne strani ali v zvezi z varovanjem osebnih podatkov, to sporoči preko elektronske pošte: info@objemise.com.

Zavedamo se pomena zasebnosti, zato vse podatke naših uporabnikov skrbno varujemo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. 

Ustanovitelj spletne strani - Janja Lamovšek (v nadaljevanju: ustanovitelj) bo osebne podatke uporabljal izključno za lastne potrebe oziroma za namen posredovanja podatkov/informacij oziroma izvedbo storitev, ki jih ob registraciji ali prijavi izbere oziroma poda uporabnik:

  • za pošiljanje novic, obvestil, vabil le prijavljenim preko aplikacije NAROČI SE NA NOVICE (ime in priimek in elektronski naslov)

  • za prijavo na dogodke prijavljenim preko obrazca PRIJAVA NA DOGODEK (ime in priimek, elektronski naslov, naslov, telefon in drugi v prijavnici zahtevani podatki).

S tem, ko prek naše spletne strani posredujete svoje osebne podatke, nas pooblaščate, da jih uporabimo za zgoraj navedene namene oziroma namene za katere so bili osebni podatki predani. 

Za točnost podatkov, ki jih vnesete uporabniki, ne odgovarjamo. V primeru, da registrirate drugo osebo, za to odškodninsko odgovarjate in nase prevzemate pasivno legitimacijo v primeru spora.

V kolikor oseba ni polnoletna, potrebuje od staršev ali skrbnikov dovoljenje za posredovanje osebnih podatkov.

Vsebina spletnih strani je avtorsko zaščitena. Vse pravice so pridržane.

Spletna stran, vsi njeni sestavni deli, besedila in slike, so v izključni lasti ustanovitelja, ki je imetnik avtorskih pravic vseh besedil, slik, zvočnih posnetkov in drugih gradiv na spletni strani, razen če ni navedeno drugače.

Uporabnik se zavezuje, da bo informacije uporabljal le za lastne, zakonite namene in jih ne bo distribuiral ali jih na noben način kopiral, shranjeval, posredoval celih ali delov vsebine spletne strani, še posebej tistih, ki so dosegljive le prijavljenim članom. 

Uporabnik se zavezuje, da informacij pridobljenih na spletni strani ne bo posredoval tretjim osebam in da se v krogu tretjih oseb ne bo skliceval na poslovno povezavo s spletno stranjo oziroma ustanoviteljem, v kolikor za to ne pridobi pisnega dovoljenja s strani ustanovitelja.

Kakršnakoli distribucija, objavljanje, spreminjanje informacij, besedil, urejanje slik ali zvočnih posnetkov ali pošiljanje gradiv pridobljenih na spletni strani je brez predhodnega pisnega soglasja avtorja strogo prepovedano, avtor pa bo zoper kršitelja uveljavljal kazensko in materialno odgovornost.

Izjavo o varstvu osebnih podatkov na naših spletnih straneh občasno spreminjamo in dopolnjujemo, zato vas prosimo, da jo preberete vsakokrat, ko nam posredujete svoje osebne podatke.
 
PRAVNO OBVESTILO

PREDMET

Predmet tega pravnega obvestila je spletna stran, ki se nahaja na spletnem naslovu: www.objemise.com, vključno z njenimi sestavnimi deli (v nadaljevanju: spletna stran). Spletna stran je last ustanovitelja - Janja Lamovšek. Na spletni strani je tudi prijavni del z vsebinami, katerega lastnik je ustanovitelj.

 
SPLOŠNO

Z vstopom na spletno stran uporabnik, obiskovalec (v nadaljevanju: uporabnik) potrjuje, da je seznanjen s tem pravnim obvestilom, pravili uporabe spletne strani in varovanjem osebnih podatkov, da jih v celoti razume, z njimi soglaša in se zaveda obveznosti in posledic, ki iz njih izhajajo. Uporabnik, ki postane prijavljeni uporabnik spletne strani, potrjuje, da je poleg pravnega obvestila, pravil uporabe spletne strani in varovanjem osebnih podatkov, seznanjen tudi s pravili delovanja registriranih članov, da jih v celoti razume, z njimi soglaša in se zaveda obveznosti in posledic, ki iz njih izhajajo.

 
AVTORSKE PRAVICE

Vsebina spletnih strani je avtorsko zaščitena. Vse pravice so pridržane. Spletna stran, vsi njeni sestavni deli, besedila in slike, so v izključni lasti ustanovitelja, ki je imetnik avtorskih pravic vseh besedil, slik, zvočnih posnetkov in drugih gradiv na spletni strani, razen če ni navedeno drugače.

Uporabnik se zavezuje, da bo informacije uporabljal le za lastne, zakonite namene in jih ne bo distribuiral ali jih na noben način kopiral, shranjeval, posredoval celih ali delov vsebine spletne strani, še posebej tistih, ki so dosegljive le registriranim uporabnikom spletne strani. 

Kakršnakoli distribucija, objavljanje, spreminjanje informacij, besedil, urejanje slik ali zvočnih posnetkov ali pošiljanje gradiv pridobljenih na spletni strani, brez predhodnega pisnega soglasja avtorja, ni dovoljeno, avtor pa bo zoper kršitelja uveljavljal kazensko in materialno odgovornost.

Uporabnik se zavezuje, da informacij pridobljenih na spletni strani ne bo posredoval tretjim osebam in da se v krogu tretjih oseb ne bo skliceval na poslovno povezavo s spletno stranjo oziroma ustanoviteljem, v kolikor za to ne pridobi pisnega dovoljenja ustanovitelja.

 
OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Ustanovitelj se zavezuje, da bo skrbel za točnost in pravilnost informacij objavljenih na spletni strani.

Ustanovitelj si pridržuje pravico kadarkoli, brez predhodnega obvestila, spremeniti spletno stran.

Ustanovitelj ne odgovarja za morebitne napake ali škodo, ki bi nastala zaradi napačno posredovanih podatkov ob registraciji.

 
IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

Ustanovitelj se zavezuje, da bo spoštoval zasebnost registriranih uporabnikov na spletni strani, da bo podatke, pridobljene preko registracije uporabnika skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/2007 – ZVOP-1-UPB1), da bodo ti podatki dostopni samo krogu odgovornih oseb, ki so odgovorne za nemoteno delovanje kluba in spletne strani, in jih brez privolitve uporabnikov ne bo posredoval tretjim osebam oziroma jih uporabil v kakršnekoli drugi namene, kot izključno v namene, ki so določeni v pravilih uporabe spletne strani oziroma za aktivnosti, ki so potrebne za nemoteno delovanje kluba, v katerega se je uporabnik registriral.

Uporabnik lahko v primeru, da potrebuje dodatne informacije o delovanju spletne strani ali v zvezi z varovanjem osebnih podatkov, to sporoči preko elektronske pošte: info@objemise.com

 

SPLOŠNA PRAVILA UPORABE SPLETNE STRANI


Splošna pravila uporabe spletne strani so namenjena vsem in so zavezujoča za vse obiskovalce, uporabnike in registrirane osebe na spletni strani Objemise.com (v nadaljevanju: člani).
Spletna stran je last ustanoviteljice Janje Lamovšek.

Vsebina spletnih strani je avtorsko zaščitena. Vse pravice so pridržane. Spletna stran, vsi njeni sestavni deli, besedila, zvočni posnetki in slike so v izključni lasti ustanovitelja, ki je imetnik avtorskih pravic vseh besedil, slik, zvočnih posnetkov in drugih gradiv na spletni strani, razen če ni navedeno drugače.

Uporabnik se zavezuje, da bo informacije uporabljal le za lastne, zakonite namene in jih ne bo distribuiral ali jih na noben način kopiral, shranjeval, posredoval celih ali delov vsebine spletne strani, še posebej tistih, ki so dosegljive le članom.

Kakršnakoli distribucija, objavljanje, spreminjanje informacij, besedil, urejanje slik ali zvočnih posnetkov ali pošiljanje gradiv pridobljenih na spletni strani je brez predhodnega pisnega soglasja avtorja strogo prepovedano, avtor pa bo zoper kršitelja uveljavljal kazensko in materialno odgovornost.
Uporabnik se zavezuje, da informacij pridobljenih na spletni strani ne bo posredoval tretjim osebam in da se v krogu tretjih oseb ne bo skliceval na poslovno povezavo s spletno stranjo oziroma ustanoviteljem, v kolikor za to ne pridobi pisnega dovoljenja s strani ustanovitelja.

Kot uporabnik ste odgovorni za vse aktivnosti opravljene na spletni strani. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je to tovrstne uporabe prišlo, morate o tem obvestiti ustanovitelja.
Obiskovalec spletne strani po spletni strani brska anonimno in na lastno odgovornost.

Vsebina spletne strani je informativne narave. Informacije, ki jih pridobi uporabnik spletne strani iz besedil, zvočnih posnetkov, slik in drugega gradiva, ki je objavljen na spletni strani, so namenjene predvsem uporabnikovemu osebnostnemu razvoju.

Vsebine spletne strani in dejavnosti ustanovitelja ne spadajo pod uradno priznane oblike terapevtske pomoči ali uradno priznane izobraževalne programe. Ustanovitelj šteje, da se uporabnik zaveda, da pridobivanje informacij na spletni strani ali s strani ustanovitelja in izvajalcev tega izobraževanja, izvajanje energetskih terapij, v nikakršni meri ne nadomešča tradicionalnega zdravljenja. Z udeleževanjem na aktivnostih organiziranih s strani ustanovitelja in uporabo spletne strani se strinjate z zgoraj navedenim in v celoti nase prevzemate vso odgovornost za svojo udeležbo.

Za naročanje novic, obvestil, priporočilo prijatelju ter pri članstvu v klubu in prijavah na dogodke morate posredovati osebne podatke, za katere odgovarjate, ustanovitelj pa se zaveže, da bo prejete podatke varoval v skladu z varovanjem osebnih podatkov. Ni dovoljeno registrirati druge osebe in za to odškodninsko odgovarjate in nase prevzemate pasivno legitimacijo v primeru spora. Uporabnik se tudi zavezuje, da ne bo skušal pridobiti osebnih podatkov drugih uporabnikov in jih zlorabiti.

Uporaba spletne strani na način, ki bi lahko škodoval delovanju spletne strani, jo preobremenil ali celo onemogočil, je prepovedana. Uporabniku je prepovedano uporabljati sredstva, ki bi lahko motila, onesposobila ali celo škodovala programski in strojni opremi ali telekomunikacijskim napravam ustanovitelja. Pridobivanje gradiva in informacij na spletni strani na kakršenkoli drug način kot na način, ki je predviden s strani ustanovitelja, je prepovedano. Uporabniku je prepovedano ovirati ali onemogočati uporabo spletne strani drugim uporabnikom. V primeru povzročene škode bo ustanovitelj zoper storilca uveljavljal kazensko in materialno odgovornost.

Uporabnik se zaveže, da v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja.

Ustanovitelj lahko kadarkoli po lastni presoji in brez vnaprejšnjega opozorila začasno oziroma za stalno onemogoči uporabo spletne strani vsakemu uporabniku, ki bi z neprimerno, lažno, žaljivo ali zavajajočo vsebino povzročal ali bi utegnil povzročiti škodo ustanovitelju ali drugi osebi.

Uporabnik se mora zavedati, da: spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin niso 100% zanesljive, za uporabo avdio vsebin potrebuje računalnik s primerno programsko opremo, ustanovitelj ne more zagotavljati delovanja storitev v primeru izpada omrežja, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitev in da v teh primeri ustanovitelj ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Spletna stran je praviloma dostopna 24 ur na dan, vse dni v letu. Ustanovitelj si pridržuje pravico do krajših ali daljših ustavitev ali omejitev dostopa do spletne strani zaradi razlogov vzdrževanja, nadgradnje ali zamenjave programske opreme. Ustanovitelj si pridržuje, da posameznemu članu omeji dostop do spletne strani, v kolikor bi bila to posledica njegovega ravnanja na spletni strani, ki bi lahko omadeževalo ime ustanovitelja ali vplivalo na uporabniško izkušnjo drugih članov in obiskovalcev. 

Ustanovitelj se zavezuje, da se bo trudil za ažurnost in pravilnost informacij objavljenih na tej spletni strani, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala uporabniku v primeru nedelovanja spletne strani, morebitnih netočnih ali nepopolnih informacij, ki bi jih uporabnik pridobil na spletni strani.

V primeru, da bi ustanovitelj na svoji spletni strani navedel naslove drugih spletnih strani, katerih ustanovitelj ni avtor, bo to storil zgolj z namenom, da uporabniku olajša dostop do pridobitve dodatnih informacij, ki so povezane z delovanjem ustanovitelja. V tem primeru ustanovitelj ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov, objavljene informacije ali kakršnokoli škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi obiska teh spletnih strani.

 
POSEBNA PRAVILA UPORABE SPLETNE STRANI

Posebna pravila uporabe spletne strani, vključno s splošnimi pravili uporabe spletne strani, so namenjena vsem in so zavezujoča za vse člane kluba oziroma tudi za vse osebe, ki se na spletni strani identificirajo.

Prijavijo se lahko samo polnoletne osebe. V kolikor oseba, ki se želi registrirati, ni polnoletna, lahko to storijo starši ali skrbniki.

Glede na želje uporabnika uporabnik ustanovitelju posreduje različno količino osebnih podatkov, za katero se ustanovitelj zavezuje, da jo bo uporabljal zgolj za namen posredovanja naslednjih podatkov/informacij oziroma izvedbo storitev, ki jih uporabnik izbere ob registraciji in so navedeni v izjavi o varovanju osebnih podatkov.

Vse pridobljene osebne podatke v postopku registracije bo ustanovitelj skrbno varoval skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. 

Objem,

Janja Lamovšek

bottom of page